S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Pokud v eshopu něco nenaleznete, ozvěte se nám! Spoustu věcí jsme schopni sehnat a objednat.                                


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Vymezení pojmů

 

Internetový obchod jsou internetové stránky, elektronický obchod, rezervační a objednávkový systém dostupný na internetové adrese www.shop.gulls.cz.

Prodejna je kamenný obchod s florbalovým vybavením a sportovním zbožím na adrese Kounicova 686/22, Brno, 60200.

Prodávající je Jiří Bořecký, IČO: 01248804, DIČ: CZ8309213979, se sídlem Bořetická 4076/17, 62800 Brno, který provozuje Internetový obchod a Prodejnu.

Zákazník Internetového obchodu je kupující. Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo #mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel je osoba, která není spotřebitel a uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a Obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí informativním e-mailem na e-mail zadaný spotřebitelem (na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv). Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo v případě, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

 

Práva a povinnosti z kupní smlouvy

Kupní cenu je v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu možné uhradit převodem/vkladem na účet nebo dobírkou, nebo v hotovosti při převzetí zboží na prodejně.

Při platbě dobírkou je kupní cena splatná při dodání zboží kupujícímu. Při platbě převodem/vkladem na účet je kupní cena splatná do 14 dní od uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je povinen kupujícímu zboží odeslat do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy v případě platby kupní ceny dobírkou, nebo do 14 dnů od zaplacení kupní ceny v případě platby převodem/vkladem na účet.

V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu a zvolení dodání zboží přepravní službou bude zboží odevzdáno prodávajícím kupujícímu doručením zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen zboží převzít.

Nepřevezme-li si kupující zboží a toto se po neúspěšném doručení vrátí zpět prodávajícímu, kupní smlouva zaniká. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co od druhé strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s neúspěšným doručením zboží kupujícímu. Prodávající je oprávněn v takovém případě výši vzniklých nákladů započíst na kupní cenu, byla-li kupujícím uhrazena.

 

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, to se však netýká:

 • věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

Spotřebitel má v případě vad, jež jsou podstatným porušením smlouvy právo na:

 • odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží či jeho části,
 • odstranění vady opravou zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel je povinen prodávajícímu sdělit jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího. Nesdělí-li spotřebitel volbu práva prodávajícímu včas, má práva z vad, jako by se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo ji odmítne odstranit, má spotřebitel právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Spotřebitel má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením smlouvy právo na:

 • odstranění vady,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud má zboží vadu již při převzetí zboží zákazníkem, má tento právo na dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada pouze součásti zboží, má zákazník právo pouze na výměnu vadné součásti. Je-li možné zboží bez zbytečného odkladu opravit, má zákazník právo na bezplatnou opravu zboží. Není-li možné dodat nové zboží či jeho součást bez vady a není-li možné zboží bez zbytečného odkladu opravit, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy.

Vyskytne-li se vada opakovaně i po opravě zboží nebo vyskytne-li se větší počet vad, má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy i v případě odstranitelných vad, tedy v případě, kdy je výměna zboží či odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vad nepřiměřené.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této čtrnáctidenní lhůtě. Odstoupení je účinné doručením informace o odstoupení prodávajícímu.

Spotřebitel je povinen o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího písemně s uvedením svých kontaktních údajů a dalších náležitostí potřebných k vyřízení odstoupení. Spotřebitel může k informování prodávajícího využít tento formulář.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen prodávajícímu předat nebo odeslat zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel.

Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu, kterou od něj obdržel, a náklady na dodání zboží spotřebiteli ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsoby dopravy, jež byl v době uzavření kupní ceny nabízen v internetovém obchodě, pakliže od spotřebitele tyto náklady obdržel. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu bude spotřebitelem doručeno zboží či potvrzení o jeho odeslání na adresu prodávajícího. Peněžní prostředky prodávající spotřebiteli vrátí stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Za snížení hodnoty zboží, za níž zákazník dle tohoto ustanovení odpovídá, se považuje např.: roztřepení dolního okraje čepele florbalové hole, poškozený lak na holi, znečištění nebo opotřebení omotávky florbalové hole, znečištění nebo opotřebení kolen u brankářských kalhot apod.

Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. Spotřebitel tedy nemůže odstoupit od smlouvy např. v případě, že zboží bylo upraveno dle přání spotřebitele (tzn. zkrácení florbalové hole, výměna čepele nebo omotávky florbalové hole, nebo zahnutí čepele florbalové hole).

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.shop.gulls.cz Jiří Bořecký prohlašuje, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě, ani tato data nepoužije ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu www.shop.gulls.cz.
Používáním internetového obchodu www.shop.gulls.cz souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
Registrovaní uživatelé mají právo zrušit registraci, kdykoliv a bez udání důvodu. Žádost o zrušení registrace, příp. žádost o vymazání z databáze pro rozesílání informačních emailů, je třeba zaslat na email: shop@gulls.cz. O provedení výmazu budete informováni.

 

Jak nakupovat

Internetový obchod www.shop.gulls.cz akceptuje objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na doméně www.shop.gulls.cz.

Proces objednávky je standardní pro internetové obchody a zřejmý z fungování internetového obchodu.

V případě jakýchkoli problému s objednávkou nebo dotazů se na nás obraťte e-mailem na shop@gulls.cz nebo telefonicky v pracovní den mezi 13:00 a 18:00 na číslo +420 702 434 353.

Stručný popis objednávkového procesu:

Z katalogu kliknutím na tlačítko „Detail“ vyberte Vámi požadované zboží.

V detailu zboží vyberte z rolovací nabídky variantu zboží, zadejte počet kusů a zboží vložte do košíku kliknutím na tlačítko „Koupit“.

V košíku můžete změnit počet kusů přepsáním počtu kusů a kliknutím na ikonku kulaté zelené šipky. Zboží lze z košíku vymazat kliknutím na ikonku červeného křížku. Při navrácení se zpět do katalogu, zboží přidané do košíku v košíků zůstává. Lze tedy do košíku přidávat další zboží. Zboží v košíku si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz „Obsah košíku“ v pravém horním rohu stránky internetového obchodu.

V košíku klinutím na tlačítko „Pokračovat“ přejdete k výběru způsobu dopravy a platby. Způsob dopravy a platby vyberete klinutím na odrážku pod daným způsobem dopravy a platby (v kolečku se objeví malá tečka).

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ přejdete k zadání kontaktních údajů. Po vyplnění kontaktních údajů a potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami přejděte kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ k souhrnu Vaší objednávky.

V souhrnu objednávky můžete zkontrolovat vyplněné údaje. Pokud chcete nějaké údaje změnit, kliknutím na zelené tlačítko s daným popisem (např. „Kontaktní údaje“) se vrátíte zpět a můžete údaje přepsat.

V posledním kroku objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“. Na Vámi zadaný email Vám přijde potvrzení objednávky.

Minimální hodnota objednávky je 200,- Kč.
Povinnost prodávajícího kupujícímu dodat zboží se nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží neodebere a platbu neprovede.
Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím zvoleného přepravce.
Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.

 

Cena zboží

Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH. Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Pro kupujícího je závazná cena zveřejněná v katalogu v době uskutečnění objednávky. K ceně zboží z katalogu bude adekvátně připočten poplatek za způsob provedení platby za zboží a dopravu.
Změna ceny zboží v internetovém katalogu v průběhu vyřizování objednávky nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.
Prodávající je ale oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti, jestliže výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Doprava a platba


Způsoby dopravy:

  • DPD – 130 Kč
  • Osobní odběr (Kounicova 686/22, Brno) – zdarma

 


Způsoby platby

    • Dobírka – 30 Kč
    • Platba převodem – zdarma
    • Platba hotově na prodejně - zdarma

 

Lhůta dodání je obvykle 2 pracovní dny u zboží skladem. U zboží, které je skladem u dodavatele je obvyklá dodací lhůta 4 dny. Pokud bude lhůta dodání kratší než uvedená v katalogu, kupující o tomto nebude předem informován. Pokud bude lhůta dodání delší než uvedená v katalogu, bude kupující o tomto ze strany prodávajícího informován v okamžiku, kdy prodávající toto zjistí.
O stavu objednávky bude kupující průběžně informován emailem.

Osobní převzetí je možné v provozovně prodávajícího na adrese Kounicova 686/22, Brno, 602 00, a to každý pracovní den od 13:00 do 18:00 po předchozí telefonické či emailové domluvě s pracovníky internetového obchodu nebo v provozovnách Uloženka. Zboží bude na provozovnách rezervováno maximálně po dobu 7 dnů (poté bude objednávka stornována).
Platba za zboží bude uskutečněna formou dobírky, nebo bankovním převodem na účet 2100335763/2010.
Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí pouze na vyžádání a není prováděno opakovaně.
V případě, že si kupující nevyzvedne objednané zboží a objednávku nezruší ještě před odesláním, nebude mu umožněno uskutečnit další objednávku bez toho, aby uhradil náklady spojené se zasláním nevyzvednuté objednávky.

 

Reklamace

Kupujícímu je doporučeno před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je kupující povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dní informovat dopravce i prodávajícího. Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

V případě reklamace zboží kupující postupuje následujícím způsobem:

Reklamace musí být uplatněna písemně, a to na adresu provozovny prodávajícího: Gullivers Shop, Kounicova 686/22, 602 00 Brno, nebo emailem na adresu shop@gulls.cz.

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: označení reklamovaného zboží, důvod reklamace, datum koupě. Přílohou reklamace musí být doklad o zaplacení předmětu reklamace, tj. faktura, příjmový doklad atd. Nezapomeňte uvést svoje aktuální kontaktní údaje - tj. email a telefonní číslo, pokud došlo od doby objednání k jejich změně.
Kupující je povinen při reklamaci předložit vadnou věc čistou, v případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace).

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
Po obdržení reklamace bude prodávající v zákonné lhůtě maximálně do 30 dnů kupujícího informovat (e-mailem/telefonicky) o posouzení reklamace a s návrhem jejího řešení.

Vážíme si Vaší důvěry, děkujeme za nákup a věříme, že budete s naším zbožím a službami spokojeni.

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YjljN